Edictes

Exercici: 2021 Bop: 182-0 Edicte: 7895 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 04/2021
Exercici: 2021 Bop: 156-0 Edicte: 7148 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Nomenament d'alcaldessa accidental per absència de l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7091 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions en el marc de les mesures socioeconòmiques urgents i de suport al teixit associatiu esportiu de Bescanó afectat econòmicament pel Covid-19
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7082 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació de les bases del procediment per a la contractació en pràctiques d'una persona jove beneficiària del programa de garantia juvenil i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 150-0 Edicte: 6834 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 04/2021
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6778 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva de la modificació puntual del projecte de reparcel·lació del sector PPU -2 Sud oest de Bescanó
Exercici: 2021 Bop: 136-0 Edicte: 6193 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Procediment selectiu per a la selecció de 2 places de guàrdia municipal i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 133-0 Edicte: 6017 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva del Projecte constructiu de l'eix de drenatge del Carrer Sant Llorenç del municipi de Bescanó
Exercici: 2021 Bop: 132-0 Edicte: 5986 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Informació pública de la sol·licitud d'autorització i usos provisionals
Exercici: 2021 Bop: 132-0 Edicte: 5980 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2021