Grups municipals

Els grups municipals per la legislatura 2019-2023 quedaran formats de la manera següent:

Equip de govern

ERC-AM

 • Sr. Xavier Vinyoles i Compta
 • Sra. Bernadeta Sedó i Riera
 • Sr. Carles Genoher i Tarrés
 • Sra. Mireia Salvadó i Huerta
 • Sr. Jordi Lladó i Sedó

CUP-AMUNT

 • Sr. Francesc Carles Puig

Equip a l’oposició

JUNTSxBESCANÓ

 • Sr. Pere Lluís Garcia Palou
 • Sra. Maria del Mar Vega Cano-Caballero
 • Sr. Marc Ciurana i Badosa
 • Sra. Lídia Crous i Soy
 • Sra. Núria Badosa i Gironès

Els portaveus per la legislatura 2019-2023 de cadascun d’aquests grups seran:

ERC-AM Sr. Xavier Vinyoles i Compta
JUNTSxBESCANÓ Sr. Pere Lluís Garcia Palou
CUP-AMUNT Sr. Francesc Carles Puig

Als grups polítics de l’ajuntament de Bescanó se’ls assigna la dotació econòmica composta d’un component fix de 25,00€ mensuals, idèntic per a tots els grups i un altre component variable, en funció del número de cadascun d’ells, a raó de 22,50€ més per a cada regidor, donant el resultat següent:

 • ERC-AM: 137,50€
 • JUNTSxBESCANÓ:137,50€
 • CUP AMUNT: 47,50€

Aquesta dotació no podrà ser destinada al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l’ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una comptabilitat específica que els grups polítics posaran a disposició del ple de la corporació quan aquest ho sol·liciti, en els termes previstos en la legislació vigent.