Alcalde

Alcalde
Sr. Pere Lluis Garcia i Palou

Tinents d’alcalde

 • 1r. Tinent d’Alcalde: Sra. Maria Teresa Prat i Porcell
 • 2n. Tinent d’Alcalde: Sr. Marc Ciurana i Badosa
 • 3r. Tinent d’Alcalde: Sra. Ariadna Costa i Romero

Delegats d’alcalde

 • Sr. Joan Batchellí i Font: Representant del Montfullà
 • Sr. Joan Vila i Gelabert: Representant d’Estanyol
 • Sra. Agnès Horta i Reig: Representant de Vilanna
 • Sr. Xavier Verdaguer i Vendrell: Representant de Mas Llunès

Competències de l'Alcalde

 • – Representar l’ajuntament.
 • – Dirigir el Govern i l’Administració Municipals.
 • – Convocar i presidir les sessions del ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
 • – Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • – Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • – Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • – Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • – Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • – Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • – Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 • – Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • – Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
 • – Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.
 • – Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 • – Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • – Nomenar els tinents d’alcalde.

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 3 per 9 =