Comissions Informatives

Comissió informativa de comptes

  • Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, Alcalde-President que la presidirà.
  • Sra. M. Teresa Prat i Porcell (CiU).
  • Sr. Ferran Nogareda i Mirandés (ERC-AM).
  • Hi assistirà la Sra. Secretària Interventora, amb veu i sense vot i el tècnic assessor en gestió econòmica i tributària de l’Ajuntament.

Comissió informativa del Planejament Urbanístic i Ordenació del Territori

  • Presidència: Sr. Pere Lluís Garcia i Palou.
  • Vocals: Sr. Francesc Boada i Rigau (CiU) i Sr. Xavier Vinyoles i Compta (ERC-AM).
  • Hi assistirà també la Sra. Secretària Interventora, qui actuarà amb veu i sense vot, així com també el Sr. Arquitecte Tècnic municipal, també amb veu i sense vot.

Competències de les comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació o desconcentaració d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

Calendari de les comissions informatives

Les comissions informatives se celebren quan hi ha Ple.

Es farà el ple ordinari el tercer dimarts de cada dos mesos i les comissions informatives se celebren el dijous abans que se celebri el Ple.

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 4 menys 7 =