Comissions Informatives

Comissió informativa del Ple General de l’Ajuntament

La Comissió informativa a més de tenir per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple.
Els membres que composaran l’esmentada Comissió Informativa, sense perjudici que atenent als temes a tractar puguin ser substituïts, seran els següents:
 • Presidència: Sr. Pere Lluís Garcia i Palou
 • Vocals: Sr. Francesc Boada i Rigau (CIU), Sra. M. Teresa Prat i Porcell (CIU) i dos representants del Grup Municipal d’ERC-AM. Per petició expressa del Grup Municipal d’ERC-AM els assistents a les Comissions informatives del Ple aniran variant amb la voluntat de permetre a tots els integrants del grup municipal d’ERC-AM participar en dita comissió informativa.
 • Hi assistirà també la Sra. Secretària Interventora,qui actuarà amb veu i sense vot.
Les normes de funcionament de la Comissió Informativa seran les generals establertes per al funcionament dels òrgans col·legiats a la legislació administrativa general sense perjudici que la pròpia comissió estableixi normes complementàries per al seu funcionament.
En qualsevol cas, la iniciativa per convocar les sessions de la Comissió informativa correspon al seu President.
La Comissió informativa podrà emetre dictàmens o recomanacions sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos, que sempre s’acordaran per majoria ponderada. En cap cas, però, podrà prendre resolucions executives a cap efecte. Tots els membres de la Comissió tenen el dret de proposta.
Clica aquí per descarregar-te l’acta de sessió extraordinària de cartipàs del 25 de juny de 2015 on es proposa la creació, determinació d’àmbits i composició de les comissions informatives

Comissió informativa de comptes

 • Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, Alcalde-President que la presidirà.
 • Sra. M. Teresa Prat i Porcell (CiU).
 • Sr. Ferran Nogareda i Mirandés (ERC-AM).
 • Hi assistirà la Sra. Secretària Interventora, amb veu i sense vot i el tècnic assessor en gestió econòmica i tributària de l’Ajuntament.
Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.
Clica aquí per descarregar-te l’acta de sessió extraordinària de cartipàs del 25 de juny de 2015 on es proposa la creació, determinació d’àmbits i composició de les comissions informatives

Comissió informativa del Planejament Urbanístic i Ordenació del Territori

La Comissió informativa del Planejament Urbanístic i Ordenació del Territori a més de tenir per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, i serà l’àmbit de seguiment dels temes que tinguin especial transcendència en aquesta matèria.
Els membres que composaran l’esmentada Comissió Informativa seran elssegüents:
 • Presidència: Sr. Pere Lluís Garcia i Palou
 • Vocals: Sr. Francesc Boada i Rigau (CIU) i Sr. Xavier Vinyoles i Compta (ERC-AM)
 • Hi assistirà també la Sra. Secretària Interventora, qui actuarà amb veu i sense vot, aixícom també el Sr. Arquitecte Tècnic municipal, també amb veu i sense vot.
Les normes de funcionament de la Comissió Informativa seran les generals establertes per al funcionament dels òrgans col·legiats a la legislació administrativa general sense perjudici que la pròpia comissió estableixi normes complementàries per al seu funcionament.
En qualsevol cas, la iniciativa per convocar les sessions de la Comissió informativa correspon al seu President.
La Comissió informativa podrà emetre dictàmens o recomanacions sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos, que sempre s’acordaran per majoria ponderada. En cap cas, però, podrà prendre resolucions executives a cap efecte. Tots els membres de la Comissió tenen el dret de proposta.
Clica aquí per descarregar-te l’acta de sessió extraordinària de cartipàs del 25 de juny de 2015 on es proposa la creació, determinació d’àmbits i composició de les comissions informatives

Comissió de Delimitació del Terme Municipal

Per a les finalitats previstes per la Llei Municipal i pel Reglament de Demarcació Territorial i Població dels ens locals, art 33, segons la qual les Comissions de Delimitació municipals han de ser integrades per l’Alcalde, dos regidors, el Secretari i un tècnic.

Membres de la Comissió de Delimitació del Terme municipal:

 • President: Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, Alcalde.
 • Vocals: Sr. Francesc Boada i Rigau (CIU) i Sra. Neus Bagué i Vilaplana (ERC-AM)
 • Tècnic municipal: Sr. Francesc Ortega i Granado, Arquitecte tècnic municipal
 • Secretària: Sra. Anna M. Linares Bravo, Secretària Interventora de l’Ajuntament.

Clica aquí per descarregar-te l’acta de sessió extraordinària de cartipàs del 25 de juny de 2015 on es proposa la creació, determinació d’àmbits i composició de les comissions informatives

Competències de les comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació o desconcentaració d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

Clica aquí per descarregar-te l’acta de sessió extraordinària de cartipàs del 25 de juny de 2015 on es proposa la creació, determinació d’àmbits i composició de les comissions informatives

Calendari de les comissions informatives

Les comissions informatives se celebren quan hi ha Ple.

Es farà el ple ordinari el tercer dimarts de cada dos mesos i les comissions informatives se celebren el dijous abans que se celebri el Ple.

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 9 més 9 =