Comissions Informatives

De comptes

  • Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, Alcalde-President que la presidirà.
  • Sra. M. Teresa Prat i Porcell (CiU).
  • Sr. Ferran Nogareda i Mirandés (ERC-AM).
  • Hi assistirà la Sra. Secretària Interventora, amb veu i sense vot i el tècnic assessor en gestió econòmica i tributària de l’Ajuntament.

Del Planejament Urbanístic i Ordenació del Territori

  • Presidència: Sr. Pere Lluís Garcia i Palou.
  • Vocals: Sr. Francesc Boada i Rigau (CiU) i Sr. Xavier Vinyoles i Compta (ERC-AM).
  • Hi assistirà també la Sra. Secretària Interventora, qui actuarà amb veu i sense vot, així com també el Sr. Arquitecte Tècnic municipal, també amb veu i sense vot.

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 6 més 6 =