Ple

Composició del Ple

 

EQUIP DE GOVERN  

Sr. Xavier Vinyoles i Compta (ERC-AM)
Alcalde. Urbanisme, Economia, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. Serveis Públics i Règim Intern.

Sra. Bernadeta Sedó i Riera (ERC-AM)
1a Tinent d’Alcalde. Serveis Socials, Gent Gran i Salut.

Sr. Carles Genoher i Tarrés (ERC-AM) 
2n Tinent d’Alcalde. Medi Ambient, Pagesia, Cultura i Entitats

Sr. Francesc Carles Puig (CUP-AMUNT)
3r Tinent d’Alcalde. Pobles i Comerç.

Sra. Mireia Salvadó i Huerta (ERC-AM)
Regidora. Promoció Econòmica, Turisme, Igualtat, Comunicació i Esports.

Sr. Jordi Lladó i Sedó (ERC-AM)
Educació, Participació, Transparència, Joventut i Tecnologies de la Informació

EQUIP A L’OPOSICIÓ      

Sr. Pere Lluís Garcia Palou (JxCAT-JUNTS)
Regidor

Sra. Maria del Mar Vega Cano-Caballero (JxCAT-JUNTS)
Regidora

Sr. Marc Ciurana i Badosa (JxCAT-JUNTS)
Regidor

Sra. Lidia Crous i Soy (JxCAT-JUNTS)
Regidora

Sra. Núria Badosa i Gironès (JxCAT-JUNTS)
Regidora

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada

Calendari de Plens

La celebració de les sessions ordinàries del Ple municipal de l’Ajuntament de Bescanó seran l’últim dimarts de cada dos mesos a dos quarts de nou del vespre al saló de sessions de l’Ajuntament. Es podrà  avançar o posposar per circumstàncies especials, degudament motivades, a un altre dimarts dintre del mateix mes.

El Ple celebrarà sessió extraordinària quan ho decideixi el president de la corporació o quan ho sol·liciti almenys la quarta part del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor pugui sol·licitar-ne més de tres anualment (art. 78 de la LBRL modificat per la Llei 11/1999)

Convocatòries del Ple

Podeu veure les convocatòries del Ple accedint al següent enllaç.

Actes del Ple

Podeu accedir a les actes dels Plens accedint al següent enllaç.

Enregistraments del Ple

Mocions presentades

ANY 2019

 • Ple ajuntament de Bescanó 28/01/2019

Presentada conjuntament per CiU i ERC-AM – Moció de rebuig a les detencions arbitràries contra independentistes

ANY 2018

 • Ple ajuntament de Bescanó 17/12/2018

Presentada conjuntament per CiU i ERC-AM – Moció per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam.

 • Ple ajuntament de Bescanó 20/11/2018

Presentada conjuntament per CiU i ERC-AM – Moció a favor de l’absolució dels presos polítics

 • Ple ajuntament de Bescanó 25/09/2018

No es van presentar mocions

 • Ple ajuntament de Bescanó 15/05/2018

No es van presentar mocions

 • Ple ajuntament de Bescanó 26/04/2018

No es van presentar mocions

 • Ple ajuntament de Bescanó 20/03/2018

Presentades conjuntament per CiU i ERC-AM
Moció en defensa de l’escola catalana
Moció per donar suport a la creació de la denominació Parc 1 d’octubre de 2017

 • Ple ajuntament de Bescanó 30/01/2018

Presentada conjuntament per CiU i ERC-AM – Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 2 menys 2 =