Ple

Composició del Ple

 

EQUIP DE GOVERN  

Sr. Pere Lluis Garcia i Palou (CiU) Alcalde
Economia. Relacions Institucionals. Coordinació dels Consells de Poble, Coordinació de Regidories. Promoció del municipi (fires, festes, comerç i indústria). Noves tecnologies

Sra. Teresa Prat i Porcell (CiU) 1a Tinent d’Alcalde
Ensenyament (Primària, Institut, Escola de Música, Escola de Teatre) i Primera Infància (llar d’infants, ludoteca i casals). Cultura (Teatre i Biblioteca)

Sr. Marc Ciurana i Badosa (CiU) 2n Tinent d’Alcalde
Associacions i instal·lacions esportives

Sra. Ariadna Costa i Romero (CiU) 3a Tinent d’Alcalde
Joventut i Lleure. Relacions amb les associacions juvenils

Sra. Maria del Mar Vega i Cano Caballero (CiU) Regidora
Sanitat, Serveis Socials i Atenció a la Gent Gran

Sr. Francesc Boada i Rigau (CiU) Regidor
Urbanisme, Medi Ambient, Patrimoni i Pagesia

 

EQUIP A L’OPOSICIÓ      

Sr. Xavier Vinyoles i Compta (ERC-AM) Regidor

Sr. Ferran Nogareda i Mirandés (ERC-AM) Regidor

Sra. Bernadeta Sedó i Riera (ERC-AM) Regidora

Sr. Jesús Ruano i Gonzalez (ERC-AM) Regidor

Sra. Marta Riera i Simon (ERC-AM) Regidora

 

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada

Calendari de Plens

Es farà el ple ordinari el tercer dimarts de cada dos mesos.

Convocatòries del Ple

Podeu veure les convocatòries del Ple accedint al següent enllaç.

Actes del Ple

Podeu accedir a les actes dels Plens accedint al següent enllaç.

Mocions presentades

Ple, dimarts 30 de gener de 2018
Presentada conjuntament el CiU i ERC-AM
Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 9 menys 9 =