Ple

Composició del Ple

 

EQUIP DE GOVERN  

Sr. Pere Lluis Garcia i Palou (CiU) Alcalde
Economia. Relacions Institucionals. Coordinació dels Consells de Poble, Coordinació de Regidories. Promoció del municipi (fires, festes, comerç i indústria). Noves tecnologies

Sra. Teresa Prat i Porcell (CiU) 1a Tinent d’Alcalde
Ensenyament (Primària, Institut, Escola de Música, Escola de Teatre) i Primera Infància (llar d’infants, ludoteca i casals). Cultura (Teatre i Biblioteca)

Sr. Marc Ciurana i Badosa (CiU) 2n Tinent d’Alcalde
Associacions i instal·lacions esportives

Sra. Ariadna Costa i Romero (CiU) 3a Tinent d’Alcalde
Joventut i Lleure. Relacions amb les associacions juvenils

Sra. Maria del Mar Vega i Cano Caballero (CiU) Regidora
Sanitat, Serveis Socials i Atenció a la Gent Gran

Sr. Francesc Boada i Rigau (CiU) Regidor
Urbanisme, Medi Ambient, Patrimoni i Pagesia

 

EQUIP A L’OPOSICIÓ      

Sr. Xavier Vinyoles i Compta (ERC-AM) Regidor

Sr. Ferran Nogareda i Mirandés (ERC-AM) Regidor

Sra. Bernadeta Sedó i Riera (ERC-AM) Regidora

Sr. Jesús Ruano i Gonzalez (ERC-AM) Regidor

Sra. Marta Riera i Simon (ERC-AM) Regidora

 

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada

Calendari de Plens

Es farà el ple ordinari el tercer dimarts de cada dos mesos a les 20.30 h a la sala de plens de l’ajuntament de Bescanó.

Convocatòries del Ple

Podeu veure les convocatòries del Ple accedint al següent enllaç.

Actes del Ple

Podeu accedir a les actes dels Plens accedint al següent enllaç.

Mocions presentades

ANY 2019

 • Ple ajuntament de Bescanó 28/01/2019

Presentada conjuntament per CiU i ERC-AM – Moció de rebuig a les detencions arbitràries contra independentistes

ANY 2018

 • Ple ajuntament de Bescanó 17/12/2018

Presentada conjuntament per CiU i ERC-AM – Moció per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam.

 • Ple ajuntament de Bescanó 20/11/2018

Presentada conjuntament per CiU i ERC-AM – Moció a favor de l’absolució dels presos polítics

 • Ple ajuntament de Bescanó 25/09/2018

No es van presentar mocions

 • Ple ajuntament de Bescanó 15/05/2018

No es van presentar mocions

 • Ple ajuntament de Bescanó 26/04/2018

No es van presentar mocions

 • Ple ajuntament de Bescanó 20/03/2018

Presentades conjuntament per CiU i ERC-AM
Moció en defensa de l’escola catalana
Moció per donar suport a la creació de la denominació Parc 1 d’octubre de 2017

 • Ple ajuntament de Bescanó 30/01/2018

Presentada conjuntament per CiU i ERC-AM – Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 5 menys 5 =