Alcalde

Sr. Pere Lluis Garcia i Paloupere lluis garcia

Partit polític: CiU

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

alcaldia@bescano.cat

 

 

 

 

Competències de l'Alcalde

 • – Representar l’ajuntament.
 • – Dirigir el Govern i l’Administració Municipals.
 • – Convocar i presidir les sessions del ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
 • – Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • – Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • – Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • – Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • – Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • – Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • – Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 • – Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • – Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
 • – Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.
 • – Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 • – Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • – Nomenar els tinents d’alcalde.

Delegats d'Alcalde

Delegats d’alcalde

En  la  organització  institucional  municipal  i  durant  aquest  mandat  la figura dels delegats de l’Alcalde en els pobles d’Estanyol, Montfullà i  Vilanna, així com en la  urbanització  de  Mas  Llunès.    Aquests  tindran  el  caràcter  de  representant  personal  de l’Alcalde. Han de ser electors que siguin veïns del poble o nucli on hagin d’exercir les seves  funcions.  En  podran  ser  els  regidors  municipals  o  aquells veïns  del  lloc  que haguessin  estat  candidats  a  les  eleccions  municipals  que  en  siguin  veïns.  No  tindran competències decisòries.

Sr. Joan Batchellí i Font: Representant del Montfullà
Sr. Joan Vila i Gelabert: Representant d’Estanyol
Sra. Agnès Horta i Reig: Representant de Vilanna
Sr. Xavier Verdaguer i Vendrell: Representant de Mas Llunès

D’acord amb allò que disposen l’article 49 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’artl 18.1b) de la Llei de bases del règim local i els articles  119.2a) i 122 del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Administracions Locals (ROF), l’Alcalde pot nomenar un representant seu en cadascun dels pobles o barris separats del nucli urbà o en aquest cas de la capitalitat del municipi.
Tenint en compte que el municipi de Bescanó està integrat per quatre pobles o entitats de població de Montfullà, Estanyol, Vilanna i Bescanó, sense perjudici de que cal considerar l’entitat i individualitat que té en el territori la urbanització de Mas Llunès.  Considerant necessària la presència d’un representant personal de l’Alcalde a aquests altres nuclis del municipi.

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 8 per 8 =