Alcalde

Xavier Vinyoles, AlcaldeSr. Xavier Vinyoles i Compta

Partit polític: ERC-AM

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

alcaldia@bescano.cat

 

 

 

 

Competències de l'Alcalde

 • – Representar l’ajuntament.
 • – Dirigir el Govern i l’Administració Municipals.
 • – Convocar i presidir les sessions del ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
 • – Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • – Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • – Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • – Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • – Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • – Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • – Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 • – Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • – Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
 • – Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.
 • – Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 • – Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • – Nomenar els tinents d’alcalde.

Agenda institucional de l'alcalde

GENER

A l’Ajuntament de Bescanó
8 de gener    19.30 h        Junta de Govern
15 de gener    19.30 h        Junta de Govern
18 de gener    19.30 h        Comissions informatives
22 de gener    19.30 h        Junta de Govern
29 de gener    19.30 h        Junta de Govern
30 de gener    20.30 h        Ple

Al Consell Comarcal del Gironès
10 de gener        12.45 h        C Coordinació
10 de gener        13.00 h        Consell de Presidència
17 de gener        12.45 h        C Coordinació
17 de gener        13.00 h        Consell de Presidència
24 de gener        12.45 h        C Coordinació
24 de gener        13.00 h        Consell de Presidència
31 de gener        12.45 h        C Coordinació
31 de gener        13.00 h        Consell de Presidència

FEBRER

A l’Ajuntament de Bescanó
5 de febrer     19.30 h        Junta de Govern
12 de febrer     19.30 h        Junta de Govern
19 de febrer     19.30 h        Junta de Govern
26 de febrer     19.30 h        Junta de Govern

Al Consell Comarcal del Gironès

7 de febrer        12.45 h        C. Coordinació
7 de febrer        13.00 h        Consell de Presidència
14 de febrer        16.00 h        C. Coordinació
14 de febrer        16.15 h        Consell de Presidència
14 de febrer        16.30 h        Comissions Informatives
19 de febrer         09.30 h        Junta de Portaveus
21 de febrer        18.00 h        C. Coordinació
21 de febrer        18.15 h        Consell de Presidència
21 de febrer        19.00 h        Ple
28 de febrer        12.45 h        C. Coordinació
28 de febrer        13.00 h        Consell de Presidència

MARÇ

A l’Ajuntament de Bescanó
5 de març     19.30 h        Junta de Govern
12 de març     19.30 h        Junta de Govern
15 de març     19.30 h        Comissió Informativa
19 de març     19.30 h        Junta de Govern
20 de març     20.30 h        Ple
26 de març     19.30 h        Junta de Govern

Al Consell Comarcal del Gironès

7 de març        12.45 h        C. Coordinació
7 de març        13.00 h        Consell de Presidència
14 de març        12.45 h        C. Coordinació
14 de març        13.00 h        Consell de Presidència
21 de març        12.45 h        C. Coordinació
21 de març         13.00 h        Consell de Presidència
28 de març        12.45 h        C. Coordinació
28 de març         13.00 h        Consell de Presidència

ABRIL

A l’Ajuntament de Bescanó
9 d’abril     19.30 h        Junta de Govern
16 d’abril     19.30 h        Junta de Govern
23 d’abril     19.30 h        Junta de Govern
30 d’abril     19.30 h        Junta de Govern

Al Consell Comarcal del Gironès

4 d’abril        12.45 h        C. Coordinació
4 d’abril        13.00 h        Consell de Presidència
11 d’abril        16.00 h        C. Coordinació
11 d’abril        16.15 h        Consell de Presidència
11 d’abril        16.30 h        Comissions Informatives
16 d’abril        09.30 h        Junta de Portaveus
18 d’abril        18.00 h        C. Coordinació
18 d’abril        18.15 h        Consell de Presidència
18 d’abril        19.00 h        Ple
25 d’abril        12.45 h        C. Coordinació
25 d’abril        13.00 h        Consell de Presidència

MAIG

A l’Ajuntament de Bescanó
7 de maig    19.30 h        Junta de Govern
10 de maig    19.30 h        Comissió informativa
14 de maig    19.30 h        Junta de Govern
15 de maig    20.30 h        Ple
21 de maig    19.30 h        Junta de Govern
28 de maig    19.30 h        Junta de Govern

Al Consell Comarcal del Gironès

2 de maig        12.45 h        C. Coordinació
2 de maig         13.00 h        Consell de Presidència
9 de maig        12.45 h        C. Coordinació
9 de maig         13.00 h        Consell de Presidència
16 de maig        12.45 h        C. Coordinació
16 de maig         13.00 h        Consell de Presidència
23 de maig        12.45 h        C. Coordinació
23 de maig         13.00 h        Consell de Presidència
30 de maig        12.45 h        C. Coordinació
30 de maig         13.00 h        Consell de Presidència

JUNY

Al Consell Comarcal del Gironès

6 de juny        12.45 h        C. Coordinació
6 de juny        13.00 h        Consell de Presidència
13 de juny        16.00 h        C. Coordinació
13 de juny        16.15 h        Consell de Presidència
13 de juny        16.30 h        Comissions Informatives
18 de juny        09.30 h        Junta de Portaveus
20 de juny        18.00 h        C. Coordinació
20 de juny        18.15 h        Consell de Presidència
20 de juny        19.00 h        Ple
27 de juny        12.45 h        C. Coordinació
27 de juny        13.00 h        Consell de Presidència

JULIOL

Al Consell Comarcal del Gironès

4 de juliol 12.45 h C Coordinació
4 de juliol 13.00 h Consell de Presidència
11 de juliol 16.00 h C Coordinació
11 de juliol 16.15 h Consell de Presidència
11 de juliol 16.30 h Comissions Informatives
16 de juliol 09.30 h Junta de Portaveus
18 de juliol 18.00 h C Coordinació
18 de juliol 18.15 h Consell de Presidència
18 de juliol 19.00 h Ple
25 de juliol 12.45 h C Coordinació
25 de juliol 13.00 h Consell de Presidència

SETEMBRE

Al Consell Comarcal del Gironès

5 de setembre 12.45 h C. Coordinació
5 de setembre 13.00 h Consell de Presidència
12 de setembre 12.45 h C. Coordinació
12 de setembre 13.00 h Consell de Presidència
19 de setembre 12.45 h C. Coordinació
19 de setembre 13.00 h Consell de Presidència
26 de setembre 12.45 h C. Coordinació
26 de setembre 13.00 h Consell de Presidència

OCTUBRE

Al Consell Comarcal del Gironès

3 de octubre 12.45 h C Coordinació
3 de octubre 13.00 h Consell de Presidència
10 de octubre 16.00 h C Coordinació
10 de octubre 16.15 h Consell de Presidència
10 de octubre 16.30 h Comissions Informatives
15 de octubre 09.30 h Junta de Portaveus
17 de octubre 18.00 h C Coordinació
17 de octubre 18.15 h Consell de Presidència
17 de octubre 19.00 h Ple
24 de octubre 12.45 h C Coordinació
24 de octubre 13.00 h Consell de Presidència
31 de octubre 12.45 h C Coordinació
31 de octubre 13.00 h Consell de Presidència

NOVEMBRE

Al Consell Comarcal del Gironès

7 de novembre 12.45 h C. Coordinació
7 de novembre 13.00 h Consell de Presidència
14 de novembre 12.45 h C. Coordinació
14 de novembre 13.00 h Consell de Presidència
21 de novembre 12.45 h C. Coordinació
21 de novembre 13.00 h Consell de Presidència
28 de novembre 12.45 h C. Coordinació
28 de novembre 13.00 h Consell de Presidència

DESEMBRE

Al Consell Comarcal del Gironès

5 de desembre 12.45 h C Coordinació
5 de desembre 13.00 h Consell de Presidència
12 de desembre 16.00 h C Coordinació
12 de desembre 16.15 h Consell de Presidència
12 de desembre 16.30 h Comissions Informatives
17 de desembre 09.30 h Junta de Portaveus
19 de desembre 18.00 h C Coordinació
19 de desembre 18.15 h Consell de Presidència
19 de desembre 19.00 h Ple

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 9 més 9 =