Retribucions

Retribució alcalde

Retribució  bruta  anual  de  36.000,00€, distribuïts en catorze pagues, que es corresponen amb el 90% del límit màxim retributiu dels 40.000,00€ que poden percebre per tots els conceptes retributius i assistències els membres  de  les  Corporacions  Locals  amb  població  de  1.000  habitants  fins  a  5.000 habitants

Retribució regidors i regidores

Assistències   
Quantia
  • Ple
95 €/ple
  • Portaveus
150,00 €/ple
  • Junta de Govern Local: la 1a Tinent Alcalde
215,00 €/per sessió
  • Resta membres de la Junta de Govern Local
123,50 €/ per sessió
  • Coordinació tècnica per delegació
123,50 €/per sessió
  • Coordinació tècnica Comissió Informativa
85,50 €/per sessió
  • Comissió Especial de Comptes
85,50 €/per sessió
  • Sessions de la Comissió de Delimitació
85,50 €/per sessió

Òrgans d’ens administratius externs en què participin en representació de l’Ajuntament es pagaran dietes i desplaçaments fins a un màxim de 52,55€

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 5 més 5 =