Retribucions

Retribució dels membres que exerciran el càrrec amb dedicació parcial:

Alcaldia, amb un 80% de la jornada laboral i una retribució bruta anual de 33.961,82€
Regidor d’Educació, participació, transparència i joventut i tecnologies de la informació amb un 20% de la jornada laboral i una retribució bruta anual de 8.490,45€

Les retribucions anuals fixades es lliuraran en 14 mensualitats, 12 corresponents a les mensualitats i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. i s’aplicarà el percentatge d’IRPF individualitzat que correspongui. Es pagaran amb efectes del ple de constitució de l’Ajuntament en data 15 de juny de 2019. Als membres amb dedicació parcial se’ls aplicarà el règim d’incompatibilitats determinat en la Llei 53/1984 i seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat Socials.

Retribució els membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial

En règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col•legiats de la corporació de què formin part:

  • Assistència al Ple: 100,00 €/ple
  • Assistència a la Junta de Govern Local: 20,00 €/per sessió
  • Assistència al Consell de Govern Municipal: 130,00 €/per sessió
  • Assistència a Comissió Informativa: 85,50 €/per sessió
  • Assistència a Comissió Especial de Comptes: 85,50 €/per sessió
  • Assistència a Comissió Delimitació del terme municipal: 85,50 €/per sessió

La justificació de les assistències es farà mitjançant certificat de qui exerceixi les funcions de secretaria de l`òrgan.

Les indemnitzacions per assistències són ingressos íntegres abans de descomptar l’IRPF que correspongui. La retenció per IRPF es farà a raó del 2% llevat d’indicació diferent de l’interessat i es liquidaran i aprovaran mensualment.

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 4 menys 7 =