ANUNCI PÚBLIC D’UN PUNT DE L’ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2021

A la cessió ordinària de la Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2021, inclou en el seu ordre del dia el següent punt:

Contractació.- Obres derivades del projecte reparcel·lació PPU-2 sector Sud-Oest de Bescanó.- Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i inici licitació.