APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’EIX DE DRENATGE DEL CARRER SANT LLORENÇ