CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI – Ple de Cartipàs – Dimecres 10 de juliol a les 20:30h

El proper dimecres 10 de juliol a les 20:30h es celebrarà en sessió pública el Ple Extraordinari de Cartipàs pel qual es regula l’organització i funcionament de l’Ajuntament pels pròxims 4 anys.

Recordem que els Plens són públics i hi pot assistir tothom que hi estigui interessat.

Ordre del Dia del Ple extraordinari de dimecres 10 de juliol:

  1. Comunicacions d’Alcaldia al Ple

1.1. Resolucions d’Alcaldia.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de delegacions de competències a regidors/es.

1.2. Resolucions d’Alcaldia.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de nomenament de tinents d’Alcalde.

1.3. Resolucions d’Alcaldia.- Donar compte de les resolucions relatives a la composició dels grups municipals i nomenaments de portaveus.

 

  1. CIPle-Alcaldia,Economia,Promoció municipi i Noves tecnologies

2.1. Organització municipal.- Determinació de la periodicitat de la celebració de sessions del Ple ordinari municipal.

2.2. Creació de la Junta de Govern Local.- Règim de les sessions i determinació de la periodicitat de la celebració de sessions de la Junta de Govern Local.

2.3. Organització municipal.- Delegacions del Ple.- Aprovar les delegacions de competències en favor de la Junta de Govern Local.

2.4. Organització municipal.- Òrgans complementaris.- Comissió especial de comptes.- Nomenament del seus membres.

2.5. Organització municipal.- Òrgans complementaris, no necessaris.- Acord de constitució del Consell de Govern Municipal, periodicitat de les sessions i atribucions.

2.6. Organització municipal.- Òrgans complementaris.- Comissions informatives.- Proposant-ne la creació, determinació d’àmbits i composició.

2.7. Regidors.- Determinació de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.

2.8. Grups municipals.- Determinació de les dotacions econòmiques dels grups municipals.

2.9. Altres ens.- Conferir les representacions de l’Ajuntament de Bescanó.- Elegir i designar els representants de l’Ajuntament en els òrgans de les entitats de que el municipi o l’Ajuntament formen part.