Procediment selectiu per a la formació d’una borsa de treball per proveir places d’educadores de les llars d’infants municipals

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Bescanó reunida en sessió del dia 29 de maig de 2017 va aprovar les bases i la convocatòria del procediment selectiu per a la formació d’una borsa de treball per proveir places d’educadores de les llars d’infants municipals. Les bases complertes han estat publicades íntegrament al BOP de Girona núm. 113 de 14 de juny de 2017. El termini màxim per a la presentació de sol.licituds és el dia 30 de juny.

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2017/113/201711305064.pdf

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=790211&language=ca_ES

 

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 3 més 9 =