Recursos econòmics

Execució trimestral del pressupost

ExecucioTrimestral2018_2TExecucioTrimestral2017

Modificacions pressupostàries

Modificacions_pressupost2018_2T

Modificacions_pressupost2017

Nivell d'endeutament

A continuació es mostra l’evolució del deute viu de l’ajuntament de Bescanó.

Clica aquí per veure l’informe de secretaria-intervenció que acompanya el pressupost 2018

Clica aquí per veure la gràfica evolutiva del nivell d’endeutament de l’Ajuntament de Bescanó.

Liquidació de pressupostos

Clica aquí per conèixer el quadre resum de l’Ajuntament de Bescanó elaborat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Informació del contribuent

Període de cobrament dels Impostos 2017

Fer clic aquí per veure calendari pdf

Altres informacions

Sistemes de pagament

– Diners de curs legal

– Xec enregistrat o xec bancari

– Transferència bancària o de caixa d’estalvis

– Autorització de càrrec en compte corrent o llibreta d’estalvis mitjançant domiciliació bancària

– Gir postal

– Qualsevol altre mitjà de pagament legalment acceptat que sigui habitual en el tràfic mercantil

Per a una millor gestió i servei s’aconsella Domiciliar els pagaments a través de bancs i caixes d’estalvis, amb aquestes condicions:

– Omplir un imprès que facilitarà l’Ajuntament

– Amb l’imprès s’autoritza l’Ajuntament a cobrar tots els rebuts a partir d’ara i fins al moment en què el mateix titular o l’Ajuntament l’anul·li o el rebutgi l’entitat bancària

– Els rebuts retornats per l’entitat bancària per no haver-se pogut fer el pagament, una vegada finalitzat el període voluntari passaran al procediment de constrenyiment, sense cap més tràmits i amb els recàrrecs corresponents.

Per a consultes:

– Ajuntament de Bescanó – Oficina de Recaptació Municipal

Adreça: Pl. Joan Maragall, 3 – 17162 Bescanó
Tel. 972 440 005
Fax: 972 442 702

– Oficines del Consorci Servei Comarcal de Recaptació Gironès -Pla de l’Estany

Adreça: c/ Riera de Mus, 1-A
Tel. 972 206 441 Fax: 972 213 573

Contractes majors i menors

Licitacions en tràmit

A continuació es llista les licitacions en tràmit podeu trobar tota la informació clicant a cadascun d’ells.

El següent link us derivà al perfil de contractant de l’ajuntament de Bescanó, on a la part esquerra podreu consultar totes les licitacions en curs

Licitacions en tràmit (perfil de contractant)

Meses de contractació

Per tal de conèixer les meses de contractació de cadascuna de les licitacions de l’Ajuntament de Bescanó cal que segueixis els següents pasos:

 1. Clica el següent link per conèixer els anuncis de les licitacions en tràmit
 2. Un cop visualitzis les licitacions tria la que t’interessi consultar la seva mesa de contractació
 3. Un cop a dins de la licitació, a la part dreta superior trobaràs el banner de “Tauler d’anuncis
 4. Dins el banner hi ha l’enllaç de cadascuna de les meses de contractació vigents per la licitació

Actes de les meses de contractació

A continuació tens les actes de les meses de contractació de les actuals licitacions, clica en el text “acta de la mesa de contractació” de cadascuna de les litacions

Actes meses de contractació Servei d’explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament de Bescanó (2016-2020) de Bescanó

Relació de llocs de treball (RLT)

Clica aquí per consultar tota la relació de places de l’ajuntament de Bescanó.

La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball.

Directius i càrrecs de confiança

Actualment l’ajuntament de Bescanó no disposa de directius ni de càrrecs de confiança.

Període mitjà de pagament als proveïdors

Clica aquí per consultar el termini de pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Bescanó

Subvencions atorgades

Subvencions2018

SUNVENCIO_2017

SUNVENCIO_2016

Convenis de col·laboració

Conveni entre el Consorci del Ter i l’ajuntament de Bescanó per a l’estudi i l’encàrrec de gestió d’actuacions de custòdia fluvial de l’Illa de la Pilastra al riu Ter

 • Objecte del conveni: L’objecte del present conveni és formalitzar la col•laboració entre l’Ajuntament de Bescanó i el Consorci del Ter mitjançant un Acord de Custòdia Fluvial, a fi de garantir la protecció i desenvolupament de l’ecosistema i entorn fluvial existent en l’àmbit d’actuació definit a la clàusula segona, així com un encàrrec de gestió al Consorci del Ter en ordre a les actuacions d’estudi, projecte i execució material de tasques destinades a la conservació, manteniment i millora de l’ecosistema fluvial present a l’àmbit d’actuació.
 • Parts signants: Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, Alcalde de Bescanó i Sr. Joaquim Roca i Ventura, President del Consorci del Ter
 • Obligacions econòmiques: Aniran per compte del Consorci del Ter les despeses per a la redacció dels estudis i propostes de gestió i l’execució de les actuacions indicades per a la gestió de la zona d’actuació definides en el Pla de Gestió i Conservació de l’illa de La Pilastra.
  Així mateix per a aquestes o altres actuacions que una i una altra part considerin adequat executar, es podrà buscar el finançament necessari tant amb fons propis com per la participació d’altres institucions o entitats, sempre sota el consens i aprovació de les dues parts.
 • Vigent:
 • Data d’inici de vigència: 30-01-2018
 • Durada: 10 anys
 • Prorrogable:
 • Link al conveni: Custòdia fluvial Illa Pilastra

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Bescanó per al desenvolupament del Programa Treball i Formació al Gironès 2017

 • Objecte del conveni:L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre
  l’Ajuntament de Bescanó i el Consell Comarcal del Gironès per desenvolupar conjuntament el projecte “Treball i Formació al Gironès 2017” emmarcat dins el programa Treball i Formació d’acord amb l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre i la Resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre.
 • Parts signants: Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, Alcalde de Bescanó i Sr. Jaume Busquets i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
 • Obligacions econòmiques:L’Ajuntament haurà d’avançar al Consell Comarcal del Gironès, amb antelació suficient, l’import corresponent de les nòmines i de la quota patronal de la Seguretat Social dels treballadors, si el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya no abona prèviament aquest import. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en que el Consell Comarcal del Gironès rebi l’import de la subvenció del programa, compensarà a l’Ajuntament per l’import aportat.
  – L’Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa o que a conseqüència de les verificacions administratives, fins i tot posteriors a al finalització del Programa, hagin estat revocades i aquesta revocació no hagi estat responsabilitat directa del Consell Comarcal.
  – L’Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses derivades del projecte i assumides pel Consell Comarcal del Gironès, relacionades amb despeses de gestió corresponents a gestoria, prevenció de riscos laborals, accident laboral i malaltia professional, assegurança de responsabilitat civil i accidents, vestuari i equips de protecció individual (llevat que l’ajuntament n’assumeixi directament la despesa) i despeses de dietes i desplaçaments de les persones participants en el projecte; despeses salarials i de Seguretat Social de la persona treballadora durant el període de baixa laboral, inclosos els que no suposen comunicat mèdic de baixa, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat.
  Aquestes despeses seran comunicades a l’Ajuntament un cop finalitzat el projecte mitjançant una liquidació.
 • Vigent:
 • Data d’inici de vigència: 12-02-2018
 • Durada: 10 anys
 • Prorrogable: No
 • Link al conveni: Treball i Formació

En el següent enllaç podeu ampliar la informació de tots convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l’ajuntament de Bescanó amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Campanya publicitat institucional

Les campanyes institucionals de l’Ajuntament de Bescanó s’emmarquen en els diferents contractes amb mitjants de comunicació en els quals es publiciten les diferents activitats que es realitzen al municipi i que l’Ajuntament organitza o col·labora.

A continuació es mostren els contractes:

Contracte amb el Diari de Girona

 • Característiques: 150 mòduls en publicitat (edició impresa) i 200.000 impressions de banner 300×100 en rotació (edició digital)
 • Vigència: 1 d’octubre del 2017 al 30 de setembre de 2018
 • Cost: 1.800€+IVA
 • Documentació: Contracte Diari de Girona

Contracte amb El Punt Diari

 • Característiques:Publicitat en paper per valor de 30.306,00€ (sense IVA), publicació de tots els edictes sense càrrec, 10 subscripcions en paper, 30.360 impressions a la web, 30 esports de 20 segons, 9 minuts exclusius de televisió, 37 minuts compartits de televisió i altres.
 • Vigència: 3 d’octubre de 2016 al 3 d’octubre de 2017, renovació anual.
 • Cost: 3.036€ IVA inclòs
 • Documentació: Contracte-Conveni El Punt Diari

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 4 per 5 =