Convenis

Conveni entre el Consorci del Ter i l’ajuntament de Bescanó per a l’estudi i l’encàrrec de gestió d’actuacions de custòdia fluvial de l’Illa de la Pilastra al riu Ter

 • Objecte del conveni: L’objecte del present conveni és formalitzar la col•laboració entre l’Ajuntament de Bescanó i el Consorci del Ter mitjançant un Acord de Custòdia Fluvial, a fi de garantir la protecció i desenvolupament de l’ecosistema i entorn fluvial existent en l’àmbit d’actuació definit a la clàusula segona, així com un encàrrec de gestió al Consorci del Ter en ordre a les actuacions d’estudi, projecte i execució material de tasques destinades a la conservació, manteniment i millora de l’ecosistema fluvial present a l’àmbit d’actuació.
 • Parts signants: Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, Alcalde de Bescanó i Sr. Joaquim Roca i Ventura, President del Consorci del Ter
 • Obligacions econòmiques: Aniran per compte del Consorci del Ter les despeses per a la redacció dels estudis i propostes de gestió i l’execució de les actuacions indicades per a la gestió de la zona d’actuació definides en el Pla de Gestió i Conservació de l’illa de La Pilastra.
  Així mateix per a aquestes o altres actuacions que una i una altra part considerin adequat executar, es podrà buscar el finançament necessari tant amb fons propis com per la participació d’altres institucions o entitats, sempre sota el consens i aprovació de les dues parts.
 • Vigent: 
 • Data d’inici de vigència: 30-01-2018
 • Durada: 10 anys
 • Prorrogable: 
 • Link al conveni: Custòdia fluvial Illa Pilastra

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Bescanó per al desenvolupament del Programa Treball i Formació al Gironès 2017

 • Objecte del conveni:L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre
  l’Ajuntament de Bescanó i el Consell Comarcal del Gironès per desenvolupar conjuntament el projecte “Treball i Formació al Gironès 2017” emmarcat dins el programa Treball i Formació d’acord amb l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre i la Resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre.
 • Parts signants: Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, Alcalde de Bescanó i Sr. Jaume Busquets i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
 • Obligacions econòmiques:L’Ajuntament haurà d’avançar al Consell Comarcal del Gironès, amb antelació suficient, l’import corresponent de les nòmines i de la quota patronal de la Seguretat Social dels treballadors, si el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya no abona prèviament aquest import. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en que el Consell Comarcal del Gironès rebi l’import de la subvenció del programa, compensarà a l’Ajuntament per l’import aportat.
  – L’Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa o que a conseqüència de les verificacions administratives, fins i tot posteriors a al finalització del Programa, hagin estat revocades i aquesta revocació no hagi estat responsabilitat directa del Consell Comarcal.
  – L’Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses derivades del projecte i assumides pel Consell Comarcal del Gironès, relacionades amb despeses de gestió corresponents a gestoria, prevenció de riscos laborals, accident laboral i malaltia professional, assegurança de responsabilitat civil i accidents, vestuari i equips de protecció individual (llevat que l’ajuntament n’assumeixi directament la despesa) i despeses de dietes i desplaçaments de les persones participants en el projecte; despeses salarials i de Seguretat Social de la persona treballadora durant el període de baixa laboral, inclosos els que no suposen comunicat mèdic de baixa, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat.
  Aquestes despeses seran comunicades a l’Ajuntament un cop finalitzat el projecte mitjançant una liquidació.
 • Vigent: 
 • Data d’inici de vigència: 12-02-2018
 • Durada: 10 anys
 • Prorrogable: No
 • Link al conveni: Treball i Formació

En el següent enllaç podeu ampliar la informació de tots convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l’ajuntament de Bescanó amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 3 més 9 =